اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره


احمد ابوترابی

رئیس هیئت مدیره

ملک محمد مکوندی

نایب رئیس هیئت مدیره

بهنام بابانژاد

خزانه دار و عضو هیئت مدیره

احسان باقریان

سخنگو و عضو هیئت مدیره

مدیران