اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره


احمد ابوترابی

رئیس هیئت مدیره

ملک محمد مکوندی

نایب رئیس هیئت مدیره

احسان باقریان

سخنگو و عضو هیئت مدیره

بهنام صادقی

عضو هیئت مدیره

محمد مهدی دوستی

عضو هیئت مدیره

بهنام بابانژاد

عضو علی البدل هیئت مدیره

احمد اسلامیان

عضو علی البدل هیئت مدیره

مدیران